Регионална фармацевтична колегия бургас
Наредба № 4 от 2009 г.
»
»
Наредба № 4 от 2009 г.

Уважаеми колеги,

Днес в ДВ бр. 68/27.08.2019 г. (http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces) има обнародвани изменения в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, които влизат в сила от днес и касаят сроковете за изпълнение на рецептурни бланки за лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК.

Въвежда се нормативно правилото, че срокът за изпълнение на отделни отрязъци от рецептурна бланка обр. МЗ - НЗОК № 5А е в зависимост на датата на предходното отпускане.

Въвежда се правило, че „при наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК № 5 по приложение № 6 и образец МЗ – НЗОК № 5А по приложение № 7) с предписания за различен брой дни рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок, но не по-малко от 25-ия ден.“