Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече Промени ПЛС

МЗ с предложение НЗОК да заплаща изцяло цената на поне един медикамент от лекарствена група за есенциална хипертония
Прочети повече Относно членство в Български Фармацевтичен Съюз!

                               Уважаеми колеги,
 Съгласно промени приети н​а четвърти Конгрес БФС членският внос се плаща редовно и ежемесечно, в размер на 10 лева. Съгласно решение Общо събрание РФК град Бургас, редовно плащащите членове заплащат членски внос в размер на осем лева.
 В момента се извършва р​евизия на регистъра на колегия Бургас .  Членове , дължащи членски внос за повече от три месеца ще бъдат с отнети професионални права!
Моля, в най-кратки срокове да уредите Вашето членство!
 Работно време на технич​​еският секретар- 12-16часа всеки ден! Телефон за връзка 0878331124 
Краен срок за уреждане на членството 31 10 2015година!​
Заплащането на дължимият членски внос може да извършите и  по банков път , по следната сметка:
ОБЩИНСКА БАНКА град Бургас
    BG52SOMB91301037748101
Моля, посочете три ​имена или УИН!

 
   маг. фарм.  Тошко Йотов 
 Председател УС на ​РФК град Бургас
 ​

 
Прочети повече ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ                       Уважаеми колеги,
   Във връзка със публикуване на ЗИД на Закон за здравното осигуряване и изменения заложени в него Ви
запознаваме с промени касаещи издаването  на удостоверения пред Изпълнителна Агенция по Лекарствата.
Изключително важно е да подадете точна информация за
всички обстоятелства настъпили в професионалното Ви досие в регистъра на  РФК град Бургас.
Ползвам случая да напомня , че съгласно устава на БФС
членове на колегията, неплатили членски внос за повече
от три месеца губят професионални права!
Плащането на членски внос и коригиране на данни в регистъра можете да направите в офиса на колегия Бургас , всеки ден от 9.00-14.00 часа при технически         секретар госпожа Теменуга Петкова.
                 телефон 0878 331 124.


изх. № 264/01.07.2015г.


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА УС НА РФК НА БФСУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


По силата на § 39, т.1 от Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 01.07.2015г., е изменен чл.228, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С изменението се изпълнява заложена мярка на правителството на Република България за намаляване на административната тежест за заявителите на административни услуги, като се отменя изискването лицата, които искат издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти да представят пред ИАЛ удостоверение от БФС за вписване и за наложени наказания по реда на ЗСОМФ. Подобни промени ще бъдат внесени и в Закона за лечебните заведения относно служебно предоставяне на информация от регистрите на БЛС и БЗС.
По силата на чл.228, нови ал.8 и ал.9 от ЗЛПХМ, в деня на постъпване на заявлението за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, ИАЛ изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. Управителният съвет на БФС предоставя удостоверението служебно на изпълнителния директор на ИАЛ в срок от 5 работни дни от постъпване на искането.
Следователно, считано от 01.07.2015г. следва заявителите на удостоверения за вписването в регистъра на РФК на БФС по чл.228, ал.1, т.7 от ЗЛПХМ да бъдат уведомявани, че същото не е необходимо и се издава служебно. Също така, моля да информирате членовете на РФК да ви уведомяват за всички промени, свързани с информацията поддържана в регистъра и да извършвате вписванията в определения в закона 10-дневен срок. Въз основа само и единствено на данните в електронния регистър на членовете на РФК, по които ще се прави справка в Националния електронен регистър на членовете на БФС ще се предоставя информацията по служебен път на ИАЛ.
За всички несъответствия и разминавания УС на БФС не носи отговорност и това би могло да доведе до забавяне на процедурите или отказ от издаване на разрешение от ИАЛ.


С уважение:
Проф. Илко Гетов
Председател на УС на БФС

 
Прочети повече ИАЛ банкова сметка и адрес

Работно време на Изпълнителна агенция по лекарствата: 09:00 - 17:30 часа...
Прочети повече ПЕНСИИ ОТ АПТЕЧНО АД

Документи за пенсиониране на бивши служители на Аптечно АД Бургас. София 1618, ул."Вихрен" № 34 "Калиман РТ" АД Човешки ресурси Нина Сотирова