Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Рзменение на Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Прочети повече НЗОК есенциална хипертония

Относно лечение на есенциална хипертония с лекарствени продукти по МКБ I10 и новият начин на отпускане и заплащане
Прочети повече Писмо №198/07.07.2016г. до НЗОК

Уведомително писмо до управителя на НЗОК относно постъпили сигнали от...
Прочети повече Промени Наредба №10

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A80EA9CB9980B6FB7529203C8BED07FE?idMat=104314
Прочети повече ЗКНВП-промени

Обнародвана е промяна в ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г.