Регионална фармацевтична колегия бургас
Устав РФК Бургас
»

УСТАВ на Регионална фармацевтична колегия гр.Бургас

(Приет  на 22.11.2006г., изм. с решение на ОС 28.01.2012г., изм. с решение на ОС 08.02.2014г)

УСТАВ на Регионална фармацевтична колегия БУРГАС
Приет на заседание на Общото събрание на Регионална фармацевтична колегия Бургас, проведено на 22.11.2006 г. в гр.Бургас съгласно изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн. „Държавен вестник”, бр. 75 от 12.09.2006 г.) и в съответствие с Устава на Български фармацевтичен съюз
Изменен с решение на Общото събрание на РФК гр.Бургас, проведено на 28.01.2012г. в гр.Бургас.
Изменен с решение на Общото събрание на РФК гр.Бургас, проведено на 08.02.2014г. в гр.Бургас.
 
СЪДЪРЖАНИЕ
I.      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  3
II.     ФУНКЦИИ  3
III.    УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ  4
Раздел 1.    Общо събрание на Регионалната фармацевтична колегия  4
Раздел 2.    Управителен съвет на Регионалната фармацевтична колегия  7
Раздел 3.    Контролна комисия на Регионалната фармацевтична колегия  10
Раздел 4.    Комисия по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия  11
Раздел 5.    Общи разпоредби, касаещи членовете и решенията на органите на Регионалната фармацевтична колегия  12
IV.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  13
Раздел 1.    Членство  13
Раздел 2.    Права и задължения  15
Раздел 3.    Прекратяване на членството. Изключване на член  16
Раздел 4.    Имущество. Набиране и разходване на средства  16
V.     НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ  17
VI.    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  18
 
 

I.          ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1)          Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Регионална фармацевтична колегия Бургас на Българския фармацевтичен съюз (наричана по-долу „РФК”, „Регионалната фармацевтична колегия” или „Колегията”).
(2)        Уставът е изготвен и приет на заседание на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия, проведено на 22.11. 2006 г. в гр. Бургас в съответствие с изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн. „Държавен вестник”, бр. 75 от 12.09.2006 г.) и Устава на Българския фармацевтичен съюз.
(3)        РФК е регионална фармацевтична колегия на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България по смисъла на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, която осъществява упражняването на дейността на Българския фармацевтичен съюз на територията на област Бургас.
Чл. 2. (1)          Регионалната фармацевтична колегия е самостоятелно юридическо лице, отделно от своите членове, от останалите регионалните фармацевтични колегии в страната и от Българския фармацевтичен съюз, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас.....................................................................................................................................................
(2)        Районите, включени в териториалния обхват на Регионалната фармацевтична колегия съгласно т. Бургас от Приложението към чл. 19, ал. 1 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите са както следва: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат,Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево/
(3)        Наименованието на Регионалната фармацевтична колегия се изписва допълнително на английски език като Regional Pharmaceutical Association Burgas.
(4)        Регионалната фармацевтична колегия се учредява за неограничен период от време и може да прекрати своето съществуване в съответствие с разпоредбите на приложимото право и настоящия Устав.
(5)        Регионалната фармацевтична колегия притежава кръгъл печат с надпис по периферията „Регионална фармацевтична колегия Бургас на Български фармацевтичен съюз”, а в центъра е емблемата на Българския фармацевтичен съюз. В своята международна кореспонденция Колегията може да използва печат със своето наименование, изписано на английски език.
Чл. 3. (1)          Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра й магистър-фармацевти.
  1. В регистъра на Регионалната фармацевтична колегия се вписват магистър-фармацевтите, които упражняват дейността си на територията на област Бургас.
  2. Вписването в регистъра на Колегията на магистър-фармацевти с постоянен адрес на територията на област Бургас, които не упражняват професията си, е доброволно.
  3. Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II и/или III от Закона за здравето и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.
 

II.         ФУНКЦИИ

Чл. 4.   Регионалната фармацевтична колегия:
1.          осъществява упражняването на дейността на Българския фармацевтичен съюз на територията на област Бургас;
2.          представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси на регионално равнище;
3.          упражнява контрол по спазването на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, Устава на Български фармацевтичен съюз и този Устав от членовете си;
4.          създава и води регионален регистрър на членовете си;
5.          съставя актове за нарушения, извършени от членовете й, предвидени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и дава препоръки за отстраняването им;
6.          организира, коодинира и провежда обучение на своите членове;
7.          участва със свои представители в работата на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
8.          осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
9.          издава печатен орган / уеб-сайт в Интернет/;
10.        подпомага своите членове съгласно този Устав;
11.        извършва други дейности, предвидени в Устава и Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.
        12.         дава становища за откриване на аптеки на територията на община Бургас съгласно чл.74 ал.1 т.6 от ЗЛАХМ.
 

III.        УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ

Чл. 5.           Органи на Регионалната фармацевтична колегия са:
1.          Общо събрание;
2.          Управителен съвет;
3.          Контролна комисия; и
4.          Комисия по етика и качество.
 

Раздел 1.      Общо събрание на Регионалната фармацевтична колегия

Състав
Чл. 6. (1)          Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия (наричано по-долу „Общото събрание”) се състои от всички членове на Колегията. Членовете на Колегията участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно, като пълномощникът  е член на Колегията.
(2)        Всеки член има право на един глас в Общото събрание, равен на гласа на останалите членове.
(3)        Членовете на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия вземат участие в Общото събрание без право на глас, освен ако те не са членове на Колегията.
Компетентност
Чл. 7. (1)          Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия:
1.         приема, изменя и допълва устава, правилниците и правилата за работа на органите на Колегията;
2.         приема бюджета на Колегията и щата на секретариата;
3.         избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на Колегията и определя мандата им;
4.         избира делегати за Конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
5.         приема отчетите за дейността на органите по т. 3 по-горе и взема решения по тях;
6.         приема правилата за набиране и разходване на средствата на Колегията; и
7.         взема решения по други въпроси, свързани с дейността на Колегията, съгласно действащото законодателство и Устава на Българския фармацевтичен съюз.
(2)        Уставът на Регионалната фармацевтична колегия, правилниците и правилата по чл. 7, ал. 1, т. 1 по-горе се приемат в съответствие с Устава на Българския фармацевтичен съюз.
Избор на делегати за Конгреса на Български фармацевтичен съюз
Чл. 8. (1)          Делегатите за Конгреса на Българския фармацевтичен съюз по чл. 7, ал. 1, т. 4 от този Устав се избират от Общото събрание при норма на представителство 1 (един) делегат на 10 (десет) членове на Колегията.Избират се и до 30% резервни делегати.
  (2)            За делегат може да бъде избиран български гражданин, придобил професионално-квалификационна степен магистър-фармацевт, вписан в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия
         (3)           Изборът на делегати за първия Конгрес на Българския фармацевтичен съюз се извършва на първото Общо събрание на Регионалната фармацевтична колегия с тайно гласуване. За избрани се считат членовете на Колегията, събрали най-много гласове.
         (4)           Мандатът на избраните представители по предходните алинеи е 3/три/ години, като те могат да бъдат заменяни с други без ограничение и преди изтичане на този мандат по решение на Общото събрание на Колегията.
Участие на делегатите на Колегията в Конгреса на
Български фармацевтичен съюз
Чл. 9. (1)          Представителите на Регионалната фармацевтична колегия участват в Конгреса на Българския фармацевтичен съюз лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като пълномощникът следва да е член на Колегията. Представител на Регионалната фармацевтична колегия не може да представлява друг представител.
(2)        Представителите на Регионалната фармацевтична колегия удостоверяват самоличността си и правомощията си с документ за самоличност и протокол от заседание на Общото събрание на Колегията за неговия избор. Представители на Регионалната фармацевтична колегия могат да бъдат придружавани от юридически или други съветници.
Провеждане и свикване на Общото събрание
Чл. 10. (1)        Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се свиква на редовни заседания веднъж годишно в седалището и адреса на управление на Колегията или на друго място, посочено в поканата за неговото свикване. В допълнение на редовните заседания могат да бъдат провеждани и извънредни заседания на Общото събрание по реда, предвиден в този Устав.
(2)        Общото събрание се свиква от Управителния съвет на Колегията с писмена покана до членовете на Регионалната фармацевтична колегия, изпратена по факс или препоръчана поща, или предадена лично срещу подпис.
(3)        Поканата за свикване съдържа датата, мястото на провеждане, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на заседанията, предложенията за решения, както и датата за провеждане на Общото събрание в случай, че не се събере необходимият кворум и друга информация съгласно изискванията на закона.
(4)        Времето от изпращане на поканата до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 1 (един) месец, а в извънредни случаи – 10 (десет) дни преди Общото събрание.
(5)        Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Колегията не по-късно от датата на поканата. При поискване тези материали се предоставят на всеки един от членовете на Колегията безплатно.
(6)        Общото събрание разглежда и взема решения само по въпроси, включени и приети в дневния ред. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако всички членове на Колегията присъстват или са представени на заседанието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.
Чл. 11. (1)        Извънредно заседание на Общото събрание се свиква:
1.         по решение на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия;
2.         от Контролната комисия на Регионалната фармацевтична колегия при констатирани нарушения на закона, Устава или решенията на Общото събрание;
3.         по искане на  1/3 (една трета) от членовете на Колегията.
(2)        Ако в двумесечен срок от искането по т. 2 и/или т. 3 от предходната алинея Управителният съвет на Колегията не свика Общото събрание, то може да се свика по реда, предвиден в този Устав от самите членове на Контролната комисия и/или членовете на Колегията, поискали свикването.
Кворум
Чл. 12. (1)        Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието най-малко на 2/3 (две трети) от членовете на Колегията.
(2)        При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината от членовете на Колегията.
Мнозинство
Чл. 13. Решенията на Общото събрание относно приемане, изменение и допълване на този Устав, се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Колегията, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
Председател и секретар. Протоколи
Чл. 14. (1)        Работата на Общото събрание се ръководи и организира от председател. Председателят се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Колегията за неопределен период или за определен срок, посочен в решението за избиране. Председателят председателства заседанията на Общото събрание, като той може да бъде заменен по решение на Общото събрание по всяко време. Общото събрание избира секретар за всяко свое заседание, който изготвя протокола за това заседание. За председател и секретар на Общото събрание могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Регионалната фармацевтична колегия, като в този случай те нямат право на глас при гласуване на съответните решения.
(2)        За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в писмена форма, който се подписва от присъстващите членове, председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Протоколът отразява:
1.         мястото и времето на провеждане на заседанието, и дневния ред;
2.         имената на председателя, секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;
3.         направените изказвания, предложения и възражения;
4.         проведените гласувания и резултатите от тях.
(3)        Протоколът се води и съхранява в специална книга. Списъкът на присъстващите членове на Колегията, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание, се прилагат към протокола. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в архивите на Регионалната фармацевтична колегия най-малко 5 (пет) години от края на годината, в която съответното решение е било прието. Всеки член на Колегията има право на достъп до тези документи при поискване.
(4)        За всяко Общо събрание се съставя списък на присъстващите членове. Членовете на Колегията удостоверяват присъствието си с подпис и удостоверяват своята самоличност. Председателят и секретарят на заседанието заверяват списъка на присъстващите.
(5)        Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
 

Раздел 2.      Управителен съвет на Регионалната фармацевтична колегия

Състав
Чл. 15. (1)        Регионалната фармацевтична колегия се управлява от Управителен съвет (наричан по-долу „Управителния съвет”), който се състои от председател, заместник-председател, секретар и 4(четирима) членове.
           (2)         Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3(три) години, а членовете на първия Управителен съвет - за срок от 3(три)  години. Мандатът на членовете на Управителния съвет може да бъде променян по решение на Общото събрание на Колегията. Председателят и членовете на Управителния съвет се избират и освобождават от Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде преизбиран без ограничение в съответствие с разпоредбите на този Устав.
    (3)          Членове на Управителния съвет могат да бъдат български граждани, придобили професионално-квалификационна степен магистър-фармацевт и  вписани в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия.
         (4)           Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което е било наказано за извършени нарушения, предвидени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите   за срока на наказанието.
(5)        Членовете на Управителния съвет имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на Председателя да организира и ръководи работата на Колегията и да я представлява.
(6)        Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на Българския фармацевтичен съюз и неговите членове.
Управление и представителство. Вътрешно разпределение на функциите.
Председател. Заместник-председател и секретар

Чл. 16. (1)        Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия избира Председател на Управителния съвет измежду членовете си, когото овластява да представлява Колегията, да организира и ръководи нейната работа. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Председателят на Управителния съвет се отчита и е отговорен пред Общото събрание. Председателят може да извършва всякакви действия, свързани с дейността на Колегията, за които се изисква решение на Управителния съвет, Общото събрание или друг орган на Колегията, само след вземането на такова решение. Председателят има правото и задължението да:
1.         организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
2.         организира дейността на Колегията и осъществява нейното ежедневно управление, и осигурява разумно управление и защита на имуществото на Регионалната фармацевтична колегия;
3.         сключва трудовите договори със служителите на Регионалната фармацевтична колегия;
4.         осъществява функциите, които са му възложени съгласно закона или от Общото събрание или Управителния съвет;
5.         участва с право на съвещателен глас в разширеното заседание на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, което се провежда        най-малко веднъж годишно.
(2)        Заместник-председателят на Управителния съвет подпомага  Председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.
(3)        Секретарят на Управителния съвет:
1.          организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2.          организира заседанията на Управителния съвет;
3.          организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на Управителния съвет.
Компетентност на Управителния съвет. Кворум и мнозинство
Чл. 17. (1)        Управителният съвет взема решения, които са в неговата компетентност, в съответствие с този Устав, решенията на Общото събрание и приложимото право.
(2)        Управителният съвет на Регионалната фармацевтична колегия:
1.         ръководи работата на Колегията в съответствие с решенията на Общото събрание и Устава;
2.         организира и ръководи регистъра на Колегията;
3.         осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4.         изпраща списък на членовете си на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, като го поддържа в актуално състояние;
5.         изготвя проектобюджет и управлява имуществото на Колегията;
6.         свиква Общото събрание на Колегията;
7.         грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на Колегията;
8.         вписва в регистъра на Колегията наложените на членовете й наказания по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
9.         осъществява други функции, възложени му от Общото събрание.
(3)        Управителният съвет представя отчет за дейността си пред Общото събрание на Колегията.
Свикване и провеждане на заседанията на Управителния съвет, Кворум и мнозинства
Чл. 18. (1)        Управителният съвет на Регионалната фармацевтична колегия се свиква на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Колегията най-малко веднъж на 3 (три) месеца и на извънредни заседания при необходимост. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Заседанията на Управителния съвет се свикват с изпращане на писмена покана до членовете на Управителния съвет най-малко седем (7) дни преди датата на заседанието.
(2)        Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(3)        Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 2/3 (две трети) от неговите членове лично или представлявани от друг член на съвета. Всеки член на Управителния съвет може да представлява само един неприсъстващ член на Управителния съвет.
(4)        Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. Член на Управителния съвет няма право да гласува по въпроси, свързани с предявяване на искове срещу него или за вземането на решения относно предприемане на действия от страна на Българския фармацевтичен съюз за ангажиране отговорността на член на Управителния съвет.
(5)        Решенията на Управителния съвет се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) присъстващите и представлявани членове, освен ако не е предвидено друго в този Устав или в закона.
(6)        Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(7)        Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание (неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(8)        Лица, които не са членове на Управителния съвет, имат право да присъстват на негови заседания по решение на Управителния съвет. Лицата, които присъстват на заседание на Управителния съвет без да са негови членове, се отбелязват в протокола за съответната среща.
Протоколи
Чл. 19. (1)        Секретарят на Управителния съвет води протокол за всяко заседание на Управителния съвет, който се подписва от него и от всички присъстващи членове и в който се посочват:
1.   мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
2.   дневният ред;
3.   имената на присъстващите членове на Управителния съвет, на представените членове и на техните представители;
4.   присъствието на други лица, които не са членове на Управителния съвет;
5.   направените предложения;
6.   проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване - за или против, на всеки член на Управителния съвет);
7.   решенията, които са взети.
(2)        Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.
(3)        Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.
Освобождаване от длъжност
Чл. 20. Член на Управителния съвет може да бъде освободен предсрочно от Общото събрание, когато:
1.          подаде едномесечно писмено предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност или за прекратяване на членство в Колегията и/или Българския фармацевтичен съюз;
2.          съществува фактическа или правна невъзможност да изпълнява задълженията, произтичащи от заеманата длъжност;
3.          бъде изключен от Колегията и/или Българския фармацевтичен съюз;
4.          при констатиране обстоятелствата по чл. 27, ал. 7 по-долу.
 

Раздел 3.      Контролна комисия на Регионалната фармацевтична колегия

Състав
Чл. 21. Контролната комисия на Регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и (2) двама членове.
Компетентност
Чл. 22. Контролната комисия:
1.          контролира законосъобразността и съответствието с Устава на взетите от Управителния съвет на Колегията решения и тяхното изпълнение;
2.          представя пред Общото събрание отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
3.          при констатирани нарушения на закона, Устава или решенията на Общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз или свиква Общото събрание на Колегията.
Правила за работа
Чл.23. (1)         Заседанията на Контролната комисията са закрити.
(2)        Контролната комисия приема своите решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете си и работи съгласно правилник за организация на дейността, приет от Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия.
(3)        Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет.
 

Раздел 4.      Комисия по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия

Състав
Чл. 24. Комисията по етика и качество на Колегията се състои от председател и (4) четирима членове.
Компетентност
Чл. 25. (1)        Комисията по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия:
1.         следи за спазването на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията "магистър-фармацевт";
2.         разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;
3.         осъществява и други функции, възложени й от Общото събрание.
(2)        Членовете на Комисията по етика и качество на Колегията съставят актовете за установяване на нарушенията по чл. 43 от този Устав във връзка с неспазване на правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и неспазване на правилата за добра фармацевтична практика и дават препоръки за отстраняването им.
(3)        Комисията по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия се ръководи в работата си от този Устав, от Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и от правилата за добра фармацевтична практика. Комисията по етика и качество получава методична помощ от Комисията по етика на Българския фармацевтичен съюз.
Правила за работа
Чл.26. (1)         Заседанията на комисията по етика и качество са открити. За заседанията й се канят заинтересуваните страни.
(2)        Комисията по етика и качество приема своите решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете си и работи съгласно правилник за организация на дейността.

Раздел 5.      Общи разпоредби, касаещи членовете и решенията на органите на Регионалната фармацевтична колегия

Избор и освобождаване от длъжност
Чл. 27. (1)        Председателят, заместник-председателят, секретарят и членовете на Управителния съвет; председателят и членовете на Контролната комисия; председателят и членовете на Комисията по етика и качество се избират или преизбират от Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия за срок от (3) три години. Не са допустими  повече от два поредни мандата на едно лице на една длъжност.
(2)        Лицата по предходната алинея се избират и освобождават от длъжност чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Общото събрание.
(3)        В случай, че при първото гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1 с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея с най-много гласове и за избран се счита кандидатът, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.
(4)        Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от следните органи:
            1.         Управителен съвет на Колегията;
            2.         Контролна комисия на Колегията;
            3.         Комисия по етика и качество на Колегията;
(5)        За членове на органите на Колегията не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(6)        В случай намаляване числеността на орган на Колегията поради отпадане на член от състава му, той се попълва до края на мандата или до провеждането на извънредено заседание на Общото събрание от резервен член, определен според броя на получените при избора гласове.
(7)        Мандатът на лице, избрано в орган на Колегията се прекратява:
1.         по негово желание, с едномесечно писмено предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност или за прекратяване на членство в Колегията, отправено до Общото събрание;
2.         при смърт;
3.         при избиране за друга изборна длъжност в орган на Българския фармацевтичен съюз;
4.         когато съществува фактическа или правна невъзможност да изпълнява задълженията в период от повече от 3 (три) месеца;
5.          бъде изключен от Колегията и/или Българския фармацевтичен съюз;
6.          при констатиране обстоятелствата по чл. 27(5).
Конфликт на интереси
Чл. 28. (1) Членовете на органите на Регионалната фармацевтична колегия не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:
1.          самите тях;
2.          техните съпруг или съпруга;
3.          роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;
4.          лицата, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители;
5.          лица спрямо които се намират в трудови правоотношения или други договорни взаимоотношения;
6.          свързани лица по смисъла на Търговския закон.
(2)        Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато член на органите има личен финасов интерес от вземаното решение.

 

IV.       ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел 1.      Членство

Чл. 29. (1)        Членството в Българския фармацевтичен съюз и в Колегията на магистър-фармацевт, който упражнява дейността си на територията на област Бургас възниква с вписването му в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия, а за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си – ако има постоянен адрес на територията на областта.
(2)        Вписването се извършва след подаване в Колегията на заявление от магистър-фармацевта. Всеки правоспособен магистър-фармацевт, който п