Регионална фармацевтична колегия бургас
НЗОК информация
»

Здравейте Колеги,
От 01.01.2017г. влиза в сила 100% реимбурсното изпълняване на лекарствени продукти по заболяване I10(Есенциална хипертония)!
Тези продукти ще бъдат отбелязани в реимбурсния списък на НЗОК с нови кодове(Във файл – NZOK_NEW_CODE само за информация).
PharmaStar ще работи без допълнителни намеси от страна на фармацевта, т.е. при изписване на лекарствен продукт в продажба с нов НЗОК код програмата автоматично ще сметне цена и изпише съответния артикул.

ОТ НЗОК
“С писмо изх. № 20-00-230/18.07.2016 г. РЗОК са уведомени за актуализацията на съществуващите „Изисквания към софтуера, обработващ рецептите от аптеките“ и за  промяната на форматите на актуализационните файлове към номенклатурите на аптечните програми.
Променен е форматът на актуализационен файл с разширение „NDU”, съдържащ активните лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели. В него е включен уникален код на лекарствен продукт от Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък, генериран от информационната система на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Включени са и нови НЗОК кодове за лекарствени продукти, които се заплащат от НЗОК за диагноза I10. По този начин един и същ лекарствен продукт ще се изписва и отпуска с два кода и с различни цени, съобразно заболяването, за което се изписва.
Актуализацията от 01.01.2017 г. за аптечния софтуер съдържа уникален код от НСЦРЛП и новите кодове на лекарствени продукти, които се заплащат от НЗОК за диагноза I10. Актуализационен файл с разширение „NDU” ще се публикува и в стария формат за срок от два месеца, с цел осигуряване на технологично време за настройка на софтуерите към промените.”


Изтегли файлове
 » Списък кодове Списък кодове