Регионална фармацевтична колегия бургас
НЗОК промени от 2017г.
»


От 01.01.2017 г. лекарствените продукти за заболяването „есенциална хипертония“ с МКБ I 10, съдържащи едно активно вещество (монопродукти), включени в Приложение 1 на ПЛС ще се заплащат от НЗОК с повишено ниво на реимбурсация 100%.
Комбинираните лекарствени продукти, съдържащи няколко активни вещества (монопродукти), ще продължат да се предписват за първична (есенциална) хипертония с МКБ I10, но ще се заплащат 50%.
НЗОК е актуализирала съществуващите „Изисквания към софтуера, обработващ рецептите от аптеките“ и е променила форматите на актуализационните файлове към номенклатурите на аптечните програми. Актуализираните „Изисквания към софтуера, обработващ рецептите от аптеките“ и формата на актуализационните файлове към номенклатурите на аптечните програми са публикувани на портала на НЗОК в меню „Лекарства/Софтуер”.
Променен е форматът на актуализационния файл. В него е включен уникален код на лекарствен продукт от Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък, генериран от информационната система на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Включени са и нови НЗОК кодове за лекарствени продукти, които се заплащат от НЗОК за диагноза I10. По този начин един и същ лекарствен продукт ще се изписва и отпуска с два кода и с различни цени, съобразно заболяването за което се изписва.
Актуализационният файл с разширение ще бъде публикуван и в стария формат, с цел осигуряване на технологично време за настройка на софтуерите към промените.
С цел безпроблемно изписване и отпускане на лекарствени продукти с различно ниво на заплащане в зависимост от заболяването, уведомяваме аптеките, договорни партньори на НЗОК за следното:
- считано от 01.01.2017г. аптеките, договорни партньори на НЗОК следва да подпишат допълнително споразумение към договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 1.04.2016 г. до 31.03.2017 г.). В допълнителното споразумение е обособена група лекарствени продукти с повишено ниво на заплащане, съгласно актуализация на Приложение 1 на ПЛС. Аптеката следва да посочи дали желае или не желае да отпуска лекарствените продукти с повишено ниво за заболяването „есенциална хипертония“ с МКБ I10, включени в Приложение 1 на ПЛС;
- лекарствените продукти, съдържащи едно активно вещество (монопродукти) от съответното международно непатентно наименование за лечение на есенциална (първична)  хипертония с МКБ код I10 са включени в отделно обособено Приложение, неразделна част от Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък  (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I 10) с ниво на заплащане 100%), което ще бъде публикувано и на интернет страницата на НЗОК;
  - издадените до 31 декември 2016г. рецептурни бланки със старите кодове ще бъде възможно да се обработват до 15 януари 2017г. в срока им на валидност. Същите ще бъдат активни до 15 януари 2017г. като заплащането за тях ще бъде частично. Ако ЗОЛ не желае да доплаща, следва да му бъде издадена НОВА рецептурна бланка с новия код на НЗОК като старата рецептурна бланка се анулира от ОПЛ;
- не се допуска за лечението на едно ЗОЛ на една и съща рецептурна бланка, независимо от ползвания образец, предписване на различни продукти (лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и частично заплащани лекарствени продукти т.е. предписаните лекарствени продукти, съдържащи едно активно вещество за диагноза есенциална хипертония МКБ I10, следва да бъдат на отделна рецептурна бланка. При неспазване на посоченото по-горе правило, аптеката следва да връща ЗОЛ за издаване на нова рецептурна бланка.

Напомняме, че съгласно чл.49, ал.2 на НРД за медицинските дейности 2015г., който е в сила и за 2016г., не се допуска за диагноза есенциална хипертония МКБ I10 едновременно предписване от ОПЛ и от лекар специалист на повече от три лекарствени продукта, както и дублиране на предписанията в рамките на срока за изпълнение на рецептата.

Моля, при възникнали въпроси и коментари да се обръщате към съответната РЗОК или да отправите запитване, чрез контактната форма на сайта на БФС.