Регионална фармацевтична колегия бургас
Уведомление за членски внос
»
»

БЛАНКА № 14  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС

 
РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ – гр. ......................................................
 

 

ДО
Маг-фарм. .....................................................................,
УИН – ......................................
адрес – гр. ........................................................................ ............................................................................................
 
ОТНОСНО: неизпълнение на задължение за плащане на членски внос по смисъла на чл. 37, т. 6 от Устава на БФС
 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
УВАЖАЕМИ/А МАГ-ФАРМ. .................................................
 
След проверка в регистъра на РФК на БФС – гр. ............................... се установи, че имате задължение за неплатен членски внос в общ размер от .......... лева за периода .........................г. – ............................г.
По силата на чл. 37, т. 6 от Устава на БФС всеки магистър-фармацевт, член на БФС, е длъжен редовно да заплаща членския си внос. По силата на чл. 42, ал. 5 от Устава на БФС, крайният срок за заплащане на членския внос за периода ...........................г. – ...........................г. е изтекъл на .............................г., а за периода ............................г. – ................................г., съответно - на ..............................г.
Неплащането на членски внос представлява нарушение на чл. 13, т. 21 от Правила за добра фармацевтична практика, за което може да Ви бъде наложена санкция по реда на чл. 39 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ).
По силата на чл. .................... от Устава на РФК на БФС – гр. .................................... във връзка с чл. 43 от Устава на БФС, е налице основание за изключването Ви от РФК на БФС  –  гр. ....................................................., поради неплащане на членския за повече от шест последователни месеца.
С настоящото Ви каним в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление да заплатите членския си внос в брой или по следната банкова сметка на РФК на БФС – гр. .................................................:
Банка: ............................................
IBAN: ……………………………; BIC:…………………………..
 
При неизпълнение на задълженията Ви, УС на РФК на БФС – гр. .................................... ще предприеме съответните действия съобразно ЗСОМФ, Правилата за добра фармацевтична практика, Устава на РФК на БФС – гр. ...................................................... и Устава на БФС.
 
 
Председател на УС на РФК на БФС – гр. ......................................: ..................................
 
маг.-фарм. …........................……………………
(подпис, име, фамилия, печат)