Регионална фармацевтична колегия бургас
Наказателно постановление
»
»

БЛАНКА № 16 НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ – гр. ......................................................
 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
....................... от ………........... год.
(дд мм гггг)
 
Днес, …………………......... г., в град ……………………….., подписаният маг.-фарм. ……………………...........………………………………………………….., на длъжност председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия на Български фармацевтичен съюз – гр. ......................…........……., със седалище –  гр. .......…......................., ул. “…….............…………………” № …………….., като взех предвид, че маг.-фарм. …………...………....................................……………………….., на длъжност .................................... на Комисията по етика и качество на Регионална фармацевтична колегия на Български фармацевтичен съюз – гр. …............................………., с местослужене – гр. ........................................... ул. “…….............…………………” № …………….., е съставил акт за установяване на административно нарушение от ……………........... г. против маг.-фарм. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................, живущ/ а ................................................................................................................................................,

ЕГН/ЛНЧ

                   

УИН

                   
– член на Регионална фармацевтична колегия на БФС – гр. ...........................................
при свидетели – 1. ………......................................................................................…..... и 2. ……….............................................................................……..………………. за това, че на ………………......... г. в град ……..................……….., в ……… часа, на адрес - ………………....................................................................................................…….., е:
1. ……………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………...…………………………..………………………, което се потвърждава от ……………………………………............................................. ……………………….....................................................................................................……,
с което виновно е нарушил/ а чл. …………….от Правила за добра фармацевтична практика, поради което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 39, ал. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ),
2. ………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...…………………………………..………………, което се потвърждава от ……………………………………............................................. ……………………….....................................................................................................……,
 
с което виновно е нарушил/ а чл. …………….от Правила за добра фармацевтична практика, поради което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 39, ал. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ),
3. ………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...……………………………………..……………, което се потвърждава от ……………………………………............................................. ……………………….....................................................................................................……,
с което виновно е нарушил/ а чл. …………….от Правила за добра фармацевтична практика, поради което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 39, ал. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ),
4. ……………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...……………………………………..……………, което се потвърждава от ……………………………………............................................. ……………………….....................................................................................................……,
с което виновно е нарушил/ а чл. …………….от Правила за добра фармацевтична практика, поради което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 39, ал. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ),
 
 
ПОСТАНОВЯВАМ:
 
налагам на ……………………….........................………….., ЕГН …………………….., живущ/ а – гр. .……………..…, ул. …………….................................................…………, наказание/я:
1. за нарушение по пункт 1 -.................................по смисъла на чл. 38, т..... от ЗСОМФ
2. за нарушение по пункт 2 -................................ по смисъла на чл. 38, т..... от ЗСОМФ
3. за нарушение по пункт 3 -.................................по смисъла на чл. 38, т..... от ЗСОМФ
4. за нарушение по пункт 4 -.................................по смисъла на чл. 38, т..... от ЗСОМФ
 
Постановлението може да се обжалва в седемдневен срок чрез председателя на УС на Регионална фармацевтична колегия на БФС – гр. …………….....…….. пред ………......................…… районен съд.
 
 
Председател на УС на РФК на БФС – гр. ..................................: ......................................
 
маг.-фарм. …………….........................…………
(подпис, име, фамилия, печат)
 

 

Разписка

 
Днес ...................... г., в град …....................………………….., подписания/ ата …………………..............…………………., ЕГН ………………………, удостоверявам, че се запознах със съдържанието на това наказателно постановление и получих препис от него.  Задължавам се при промяна на адреса си да уведомя наказващия орган.
 
Подпис: ...............................