Регионална фармацевтична колегия бургас
Заявление за вписване в регистъра на РФК
»
»

ДО
БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БФС – гр. ...........................
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 
за вписване в Регистъра на Регионална фармацевтична колегия гр. .....................................
 
 
 
Долуподписаният/ ната,
 
магистър-фармацевт  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
Адрес :      
постоянен: гр./с.     код        
             
община    
                                       
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
по местоживеене: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 
по месторабота: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 (ненужното се зачертава)
притежаващ/ а личен номер от регистъра на БФС                    
(номер от националния регистър на БФС, който се обнародва в ДВ),
 
с настоящото заявявам, че желая да бъда вписан/а в регистъра на Регионална фармацевтична колегия – гр.................................. считано от ................................, поради започване упражняване на фармацевтична професия като ................................................. (посочва се длъжността) в ....................................................................(посочва се местоработата), на територията на РФК – гр..................................... (ненужното се зачертава).
  Декларирам, че до ................................... (посочва се датата на отчислителната бележка) съм бил вписан/а като пълноправен/доброволен (ненужното се зачертава) член на РФК – гр...............
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчислителна бележка от РФК – гр...........
 
гр. ........................,
 
дата: .......................                                                              Заявител: ..........................