Регионална фармацевтична колегия бургас
Отчислителна бележка
»
»

РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БФС – гр. .....................

 

 

ОТЧИСЛИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

 
№........./.............2007г.
 
С НАСТОЯЩАТА Отчислителна бележка, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на
 
регионална фармацевтична колегия НА БФС – гр. .................................. ,
 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ
 
 
магистър-фармацевт  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
 
Адрес :  
по местоживеене: гр./с.     код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
по месторабота: гр./с.   код        
               
община    
                     
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 
 
притежаващ/ а личен номер от регистъра на БФС                    
(номер от националния регистър на БФС, който се обнародва в ДВ),
 
е пълноправен/ доброволен/ почетен член на РФК – гр.........................., няма задължения за неплатен членски внос по смисъла на чл. 37, т. 6 от Устава на БФС, е/ не е наказван от Комисията по етика и качество на РФК – гр............................ и е подал молба за преместване в РФК – гр. ..........................., на територията на която ще упражнява професия като магистър фармацевт (ненужното се зачертава).
Лицето е заплатило членски внос до .................................., включително.
Настоящото да послужи пред РФК – гр. .................................. за вписване в Регистъра на РФК – гр. ................................ .
Приложено изпращаме членственото досие на лицето.
 
 
 
гр. .........................
 
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РФК – гр. ............... : ................
     (подпис, печат)
 
 маг. фарм. .........................................

Изтегли файлове
 » Отчислителна бележка Отчислителна бележка