Регионална фармацевтична колегия бургас
Заявление за промяна вида членство
»
»

ДО
БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БФС – гр. ...........................
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 
за промяна вида на членството
 
 
 
Долуподписаният/ ната,
 
магистър-фармацевт  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
Адрес :      
постоянен: гр./с.     код        
             
община    
                                       
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
по местоживеене: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 
по месторабота: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 (ненужното се зачертава)
притежаващ/ а личен номер от регистъра на БФС                    
(номер от националния регистър на БФС, който се обнародва в ДВ),
 
моля, на основание чл. 35, ал. 2 от Устава на БФС, членството ми да бъде променено от доброволно на ПЪЛНОПРАВНО, считано от ......................................, поради факта, че започвам упражняване на фармацевтична професия като ..................................................
(посочва се длъжността) в ....................................................................(посочва се местоработата).
Към момента нямам задължения за неплатен членски внос.
Прилагам документи:
  • че не съм прекъснал/ а упражняване на професия за период по-дълъг от пет години;
  • удостоверение за успешно положен изпит по чл.191 от Закона за здравето
(ако е прекъснал за повече от пет години упражняване на професия).
(ненужното се зачертава)
 
гр. ........................,
 
дата: .......................                                                              Заявител: ..........................