Регионална фармацевтична колегия бургас
Заявление за освобождаване от членски внос
»
»

ДО
БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БФС – гр. ...........................
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 
за ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС
 
Долуподписаният/ ната,
 
магистър-фармацевт  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
Адрес :      
постоянен: гр./с.     код        
             
община    
                                       
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
по местоживеене: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 
по месторабота: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 (ненужното се зачертава)
притежаващ/ а личен номер от регистъра на БФС                    
(номер от националния регистър на БФС, който се обнародва в ДВ),
 
моля, на основание чл. 42, ал. 4 от Устава на БФС, да бъда освободен/ а от задължение за заплащане на членски внос, считано от ..........................., поради факта, че:
  • съм пенсионер без допълнителни доходи;
  • съм безработен/ а;
  • съм с трайно намалена работоспособност.
С оглед изпълнение на изискванията на Устава на БФС, прилагам следните документи:
  • акт на органите на медицинската експертиза по смисъла на Закона за здравето;
  • удостоверение от териториалното поделение на Агенцията по заетостта;
  • документи за придобита пенсия и препис от трудова/осигурителна книжка.
(ненужното се зачертава)
 
гр. ........................,
 
дата: .......................                                                              Заявител: ..........................