Регионална фармацевтична колегия бургас
Удостоверение за друга държава
»
»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 
№........./...........2007г.
 
С НАСТОЯЩОТО, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗУДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ
 
 
магистър-фармацевт  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
 
Адрес :  
по местоживеене: гр./с.     код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 
 
 
диплома №   от  
 
издадена от  
 
дипл. пр. спец №   от  
 
издадена от  
 
диплома №   от  
 
издадена от  
(ненужното се зачертава)
притежаващ/ а личен номер от регистъра на БФС                    
(номер от националния регистър на БФС, който се обнародва в ДВ),
 
е пълноправен/ доброволен/ почетен член на Българския фармацевтичен съюз съгласно Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и има/ няма право да упражнява професия като магистър-фармацевт, има/ няма наложени административни наказания от Комисията по етика и качество на РК на БФС /и притежава добра професионална репутация/.
(ненужното се зачертава)
 
Настоящото да послужи пред: .............................. в ......................................
     (посочва се държавата)
                                              
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФС: .................
(подпис, печат)
 
маг. фарм. Мирослав Ненчев