Регионална фармацевтична колегия бургас
Удостоверение за членство
»
»

РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БФС – гр. .....................

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 
№........./...........2007г.
 
С НАСТОЯЩОТО, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на регионална фармацевтична колегия гр. ................................, УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ
 
 
магистър-фармацевт  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
 
Адрес :  
по местоживеене: гр./с.     код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
по месторабота: гр./с.   код        
               
община    
                     
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 
 
притежаващ/ а личен номер от регистъра на БФС                    
(номер от националния регистър на БФС, който се обнародва в ДВ),
 
е пълноправен/ доброволен/ почетен член на Българския фармацевтичен съюз съгласно Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и има/ няма право да упражнява професия като магистър-фармацевт, има/ няма наложени административни наказания от Комисията по етика и качество на РК на БФС /и притежава добра професионална репутация/.            (ненужното се зачертава)
 
Важи за: ..........................
 
Важи до: .........................
 
 
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РФК – гр. ...............: .................
     (подпис, печат)
 
 маг. фарм. .........................................