Регионална фармацевтична колегия бургас
Заявление за издаване на удостоверение
»
»

ДО
БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БФС – гр. ...........................
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 
за ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
 
 
Долуподписаният/ ната,
 
магистър-фармацевт/  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
 
Месторождение:   гр./с.             община  
Адрес :      
постоянен: гр./с.     код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
по местоживеене: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 
по месторабота: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
 (ненужното се зачертава)
притежаващ/ а личен номер от регистъра на БФС                    
(номер от националния регистър на БФС, който се обнародва в ДВ),
моля, да ми бъде издадено:
 
  • Удостоверение за членството ми в БФС и за добра професионална репутация за страната;
  • Удостоверение за членството ми в БФС и за добра професионална репутация, което да послужи в чужбина (ненужното се зачертава).
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: документ за платена цена на удостоверението
 
гр. ........................,
 
дата: .......................                                                              Заявител: ..........................