Регионална фармацевтична колегия бургас
Заявление за вписване в БФС
»
»

ДО
БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ НА БФС – гр. ...........................
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 
за вписване в БЪЛГАРСКИЯ фармацевтичЕН СЪЮЗ
 
 
 
Долуподписаният/ ната,
 
магистър-фармацевт  
                                      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ

                             Гражданство:  
 
Месторождение:   гр./с.             община  
Адрес :      
по местоживеене: гр./с.     код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
по месторабота: гр./с.   код        
             
община    
                   
 
ул./бул.     П.К.  
 
тел.   факс   E-mail  
 
диплома №   от  
 
издадена от  
 
дипл. пр. спец №   от  
 
издадена от  
 
диплома №   от  
 
издадена от  
(ненужното се зачертава)
 
Декларирам, че съм запознат /а/ и приемам всички разпоредби на Устава на БФС и Устава на РФК – гр. ...................................., и се задължавам да ги спазвам.
Моля, на основание чл. 3 във връзка с чл.31 от ЗСОМФ да бъда вписан /а/ като пълноправен/ доброволен (ненужното се зачертава) в регистъра на регионална фармацевтична колегия гр. .......................................
Съгласен /а/ съм личните ми данни да бъдат включени в регистрите по чл.5, т. 4 от ЗСОМФ.
/Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗСОМФ./
 
 
 
С оглед изпълнението на особените изисквания на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите към Заявлението прилагам следните документи:
 
1.       Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт"
2.       Документ за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива
3.       Документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето
4.       Извлечение от регистъра за наложено наказание - при подновяване на членството
5.       Свидетелство за съдимост
6.       Документ за успешно положен изпит - в случаите по чл. 191 от Закона за здравето
7.       Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани
8.       Удостоверение и сертификати за преминати форми на продължаващо обучение в последната 1- (една) година, ако са налице такива;
9.       Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите и  Закона за здравето – за граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария;
10.     документи, издадени от Министъра на здравеопазването по смисъла на чл. 194, ал. 3, 4 и 5 и чл. 195, ал. 3 и 4 от Закона за здравето – за чужди граждани, които не ка граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, а именно:
          - Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването на основание международен договор;
          - Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването на основание взаимност на основание Наредба на Министерски съвет (ненужното се зачертава).
 
 
гр. ........................,
 
дата:.......................                                                               Заявител: ..........................