Регионална фармацевтична колегия бургас
Бланки
»


Правилник ЕПК
Правилник за структурата, организация и реда за
водене и поддържане на Регистъра на членовете на
Българския фармацевтичен съюз. Уникален
идентификационен номер (УИН). Европейска
професионална карта.
В сила от:
01.08.2014
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
Правилник за структурата, организация и реда за
водене и поддържане на Регистъра на членовете на
Българския фармацевтичен съюз. Уникален
идентификационен номер (УИН). Европейска
професионална карта.
Глава I
Общи положения
Чл.1. С този правилник се урежда, структурата, съдържанието,
организацията и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на
БФС в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър-
фармацевтите (ЗСОМФ), Устава на БФС, Закона за здравето и Закона за
защита на личните данни.
Чл.2. Регистърът на членовете на БФС наричан по-нататък Регистъра
представлява специализирана, интегрирана информационна система на
БФС, изградена от двадесет и осем самостоятелни, и независимо
функциониращи една от друга регионални електронни бази данни
(електронен регистър на РФК – модул РФК наричан по-нататък Регионален
регистър или Регистъра на РФК), и централна електронна база данни
(национален електронен регистър на БФС - Модул БФС наричан по-нататък
Национален регистър), съдържащи електронни образи на документите, въз
основа на които е извършено всяко вписване, информация в текстови
формат и дигитална снимка за вписаното лице, електронни образци и
формуляри. Регистърът съдържа данни за всички, вписани в регистрите на
Регионалните фармацевтични колегии на БФС, членове на БФС по реда на
ЗСОМФ.
Чл.3. (1) Регистърът се води в съответствие със Закона за съсловната
организация на магистър-фармацевтите, Устава на БФС, и настоящия
правилник.
(2) При поддържането, воденето на Регистъра, обработката и съхранението
на личните данни се спазват изискванията на Закона за защита на личните
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 2/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
данни, подзаконовите актове по приложението му и съобразно
организационно-техническите мерки за защита на данните, одобрени от
Комисията за защита на личните данни.
Чл.4. Управителните съвети на РФК са отговорни за своевременното и
пълно вписване на информацията и актуализацията за настъпили промени в
обстоятелствата, подлежащи на вписване в регионалния регистър. Лицата
имащи достъп до регистъра на РФК и обработващи лични данни за
членовете на РФК, се определят със заповед на Председателя на УС на РФК.
Чл.5. (1) Председателят на УС на БФС, със заповед определя лицата, имащи
достъп до националния регистър и личните данни за членовете на БФС.
(2) Със заповед на Председателя на УС на БФС се определят лицата, имащи
достъп до други функционални части от информационната система,
свързани с програми на БФС и регистрацията по продължаващото
медицинско обучение, касово-счетоводния модул и др.
Чл.6. Всички лицата, които по силата на служебните си задължения имат
достъп до информация от регистъра на магистър-фармацевтите, са длъжни
да не я разгласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със
закон.
Чл.7. (1) Информацията от Регистъра, свързана с имената на лицата,
регистрирани да упражняват професията магистър-фармацевт и техните
универсални идентификационни номера (УИН), се обнародва ежегодно в
"Държавен вестник", не по-късно от края на месец март на текущата година.
(2) За публикуване на данните по ал.1 в Държавен вестник, всяка
регионална колегия превежда на УС на БФС необходимата, съгласно
тарифата на Държавен вестник сума според броя на вписаните членове, но
не по-късно от края на м. януари на текущата година.
(3) Имената на лицата имащи право да практикуват професията магистър-
фармацевт, УИН, територията на РФК, на които имат право да практикуват,
членствения статус, придобитите кредитни точки и наложените наказания
се публикуват по подходящ начин в публичната част на официалната
страница на БФС в Интернет.
(4) В публичната част на страницата на БФС в Интернет, по желание на
всяко лице, може да се визуализира и друга персонална информация от
Регистъра, като снимка и други.
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 3/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
Чл.8. Членовете на БФС имат право на достъп до персоналната си
информация, която е вписана в Регистъра. Достъпът се осигурява в офиса на
РФК, или чрез регистрирания профил на лицето в официалната електронна
страница на БФС.
Глава II
Информация, подлежаща на вписване в Регистъра
Чл.9. (1) В Регистърът на БФС се вписват следните обстоятелства
информация за всеки член на БФС:
1. трите имена, единният граждански номер, месторождението и
гражданството;
2. адресът по местоживеене и адреса / адресите на месторабота;
3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с
придобита образователна квалификационна степен „магистър“ по
специалност от професионално направление „Фармация“ и
професионална квалификация „магистър-фармацевт“;
4. придобита специалност за СДО, научната степен, заеманата
академична длъжност – номер и дата на дипломата;
5. наложените наказания по реда на Закона за съсловната
организация на магистър-фармацевтите;
6. дигитална снимка на магистър-фармацевта;
7. уникалния идентификационен номер (УИН) на магистър-
фармацевта;
8. за лицата, придобили образователно-квалификационна степен и
специалност в друга държава – номер и дата на издадено
удостоверение за признаване на професионална квалификация по
медицинска професия, съответно - на удостоверение за
признаване на специализация;
9. номер, дата и място на издаване на документа за самоличност;
10.контактна информация (телефон, електронен адрес);
11.данни от издадената професионална карта;
12. данни и обстоятелства свързани с месторабота и заемана
длъжност на лицето;
13.продължаващото медицинско обучение;
14.Други документи свързани с образователна и професионална
идентификация на лицето.
15.заемана позиция от лицето в централните и регионални органи на
управление на БФС;
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 4/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
16.членствения статус (редовно, доброволно, почетно членство,
прекъснати права, майчинство и др.);
Чл.10. В Регистъра не се събират, обработват и съхраняват данни свързани
със социалната, културна, политическа, психологическа, психическа,
генетична и физиологическа идентичност на членовете на БФС.
Глава III
Първоначално вписване в Регистъра
Чл.11. (1) Магистър-фармацевт, който упражнява професията си, се вписва
в регистъра на РФК, на територията, на която я упражнява.
(2) Магистър-фармацевт, който не упражнява професията си, или упражнява
дейност извън територията на Република България, се вписва по постоянен
адрес на територията на Република България.
(3) Магистър-фармацевт, практикуващ постоянно на територията на повече
от една РФК, се вписва в регистъра на РФК, на територията, на която
упражнява дейността си, по свой избор.
Чл.12. (1) Вписването се извършва в съответствие на чл.11, от РФК, където
магистър-фармацевта ще членува за първи път, след подаване на заявление
за вписване (Приложение 1), което задължително съдържа следната
информация:
1. трите имена;
2. единния граждански номер, съответно личният номер – за
чужденец;
3. месторождението, гражданството на лицето и адреса по
местоживеене и месторабота(ти).
(2) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование с придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност
от професионално направление „Фармация“ и професионална
квалификация „магистър-фармацевт“ – всички страници на
дипломата и приложението - нотариално заверено копие;
2. копие на документ за придобита специалност за СДО или за
научна степен и заемана академична длъжност – при наличие на
такива;
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 5/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
3. документи, удостоверяващи местоработата / местоработите и
стажа на лицето както следва:
- „Справка актуално състояние на действащите трудови
договори“ издадена от НАП, към момента на подаване на
заявлението – заверено копие;
- справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62,
ал.5 от КТ за всеки договор – заверено копие;
- трудова и/или служебна книжка – заверено копие;
- Заверен от работодателя препис от: трудов договор (за всяка
месторабота по отделно) - за лица наети по трудово правоотношение,
и/или заповед за назначаване - за лица наети по служебно
правоотношение, и/или договор за управление – за лица на
ръководни длъжности или лица, които не упражняват професията си,
от който е видно заеманата длъжност, местоработата, мястото на
извършване на дейността и продължителността на работното време;
4. извлечение от регистъра за наложени наказания – при
подновяване на членството - оригинал;
5. актуална портретна снимка в електронен формат с резолюция
300dpa;
6. актуално свидетелство за съдимост /оказано за членство в
съсловна организация/ - оригинал;
7. разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната – за
чужди граждани – нотариално заверено копие;
8. удостоверение и сертификати за преминати форми на
продължаващо обучение в последната 1 /една/ година, ако са налице
такива - копия.
(3) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава-членка на
Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо
пространство иШвейцария, прилагат към заявлението за вписване и:
9. удостоверение за признаване на професионална квалификация
по медицинска професия - нотариално заверено копие;
10. удостоверение за признаване на специализация, при наличие на
такава, издадени от министъра на здравеопазването по съответния
ред на Закона за признаване на професионални квалификации -
нотариално заверено копие.
(4) Чуждите граждани, извън тези по ал. 3, прилагат към заявлението за
вписване и:
11. удостоверение за признаване на професионална квалификация
по медицинска професия - нотариално заверено копие;
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 6/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
12. и/или удостоверение за признаване на специализация при
наличие на такава, издадени от органа по признаването по реда на
Закона за признаване на професионални квалификации - нотариално
заверено копие;
13. документ за владеене на български език и професионалната
терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3 от
Закона за здравето - нотариално заверено копие;
14. удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3,
т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето - нотариално
заверено копие.
(5) Магистър-фармацевт, практикуващ постоянно на територията на повече
от една РФК, прилага към заявлението за вписване и:
15. уведомление за наличието и на друга месторабота на
територията на друга РФК. ( Приложение 2).
В този случай магистър-фармацевтът подава лично в колегиите, които са
следващо място на работа, уведомление (Приложение 3) за работа на
територията на съответната РФК, придружено от документите по чл. 32 ал.
5, т. 1 – 5 от Устава на БФС, както и служебна бележка, че е уведомена
РФК, където членува, че магистър-фармацевтът ще работи на територията
на друга РФК.
(6) Лицата, които не са упражнявали професията и не са работили като
магистър-фармацевт през времето от влизане в сила на Закона за съсловната
организация на магистър-фармацевтите, прилагат и декларация за това
обстоятелство като посочват и съответния период.
(7) Лицата, които са упражнявали професията магистър-фармацевт през
времето след влизане в сила на Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите и не са били вписани в регистъра на БФС,
респективно не са били членове на БФС, прилагат и документ за платен
членски внос за целия период, в който са практикували без да са били
членове на организацията.
Чл.13. Заявлението за вписване в Регистъра и приложените документи се
подава лично в офиса на съответната РФК на книжен и електронен носител.
Чл.14. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия въз
основа на приложените документи проверява за спазването на изискванията
на ЗСОМФ, глава седма, раздел II от Закона за здравето и на Закона за
признаване на професионални квалификации.
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 7/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
(2) При съответствие с изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14
/четиринадесет/ дневен срок от подаването на документите.
(3) Вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 от ЗСОМФ в случаите по чл. 17
от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва
служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.
(4) Вписването в Регистъра на почетен член на БФС се извършва по
предложение на УС на РФК и след утвърждаване на УС на БФС.
(5) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава
удостоверение за извършеното вписване (Приложение 4) с уникален
идентификационен номер на магистър-фармацевта (УИН), в срока по ал. 2.
Удостоверението за вписване се изготвя в два екземпляра. Единият
екземпляр се връчва лично на вписаното лице. Върху втория екземпляр
лицето се подписва, че е получил екземпляр от удостоверението.
Съдържанието и значението на уникалния идентификационен номер (УИН)
са посочени в Глава VII от настоящия правилник.
(6) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия
автоматично през информационната система „Регистър“ изпраща
уведомление до Управителния съвет на БФС. Вписването в Националния
регистър се извършва автоматично с получаване на уведомлението.
(7) В срок до 1 /един/ месец Управителният съвет на БФС издава членска
карта по образец, утвърден от БФС, по реда и условията на Глава VIII от
настоящия правилник.
Чл.15. (1) Отказ за вписване в регистъра на регионалната фармацевтична
колегия се прави при:
1. неспазване на изискванията по чл.31, ал.2 - 6 на Закона за
съсловната организация на магистър-фармацевтите.
2. заличаване на лицето от регистъра на регионална фармацевтична
колегия - за срока на наказанието.
(2) В случай, че лицето вече е вписано в друга регионална фармацевтична
колегия, заявлението се оставя без разглеждане, като лицето се уведомява за
възможността да подаде заявление за вписване на промяна в Регистъра, по
реда на Глава IV от този правилник.
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 8/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
(3) Отказът по ал. 1 може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на
съобщението пред УС на БФС, който се произнася с решение в едномесечен
срок.
(4) УС на БФС има право да изисква от УС на РФК на БФС всякаква
информация и препис от документи в производството по обжалване, като
УС на БФК е длъжна да предостави информацията в 4 – дневен срок от
получаване на искането.
(5) Решението на УС на БФС може да бъде обжалвано по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Глава IV
Вписване на промени в Регистъра.
Чл.16. (1) При промяна в обстоятелствата по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона
за съсловната организация на магистър-фармацевтите, лицето подава
заявление за вписване на промяна в регистъра на РФК (Приложение 1),
където членува. Към заявлението се прилагат съответните документите
свързани с промяната.
(2) Заявлението за вписване на промяна в регистъра на РФК се подава лично
в офиса на РФК, където магистър-фармацевтът членува.
(3) Заявлението за вписване на промяна в регистъра на РФК може да се
подава и електронно през индивидуалния профил на лицето в официалната
електронна страница на БФС в интернет.
(4) При промяна в обстоятелствата, при която магистър-фармацевт член на
БФС, и ще практикува постоянно на територията на повече от една РФК,
към заявлението по ал.1 се прилага уведомление за наличието и на друга
месторабота на територията на друга РФК - (Приложение 2), свидетелство
за съдимост в оригинал, и актуални документи по чл.12, ал.2, т.3 от
настоящия правилник.
(5) При промяна в обстоятелствата по ал.4, председателят на РФК, в което
лицето членува изпраща служебно уведомление до председателя на РФК на
територията, на която лицето допълнително практикува.
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 9/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
(6) При промяна на местоработата от територията на една РФК в друга, без
членството да е прекъсвано, лицето подава заявление (Приложение 1) за
зачисляване към регистъра на съответното РФК, към което прилага
отчислителна бележка за снемане от отчет регионалния регистър на РФК,
свидетелство за съдимост в оригинал, актуални документи по чл.12, ал.2, т.3
от настоящия правилник. Информацията по регистъра се прехвърля
служебно въз основа на заявлението от лицето.
(7) За вписване на промяна по ал.4 и ал.6, РФК може да събира такса в
размер определен в Правилата за набиране и разходване на средствата на
БФС, а до приемането на изменение в тях – по решение на УС на РФК на
БФС.
Чл.17. Отказ за вписване на промяна в обстоятелствата по ал.5 се прави при
наличие на неизплатени задължения към РФК, в която лицето членува.
Чл.18. Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да
заявят за вписване промените в обстоятелствата по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 4 от
Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите в десет (10)
дневен срок след настъпването им.
Чл.19. Председателят на Управителния съвет на съответната регионална
фармацевтична колегия уведомява в срок от 10 дни УС на БФС за всички
вписани обстоятелства и промени в регистъра й. Уведомяването се
извършва автоматично през информационната система „Регистър“.
Отразяването на промените в Националния регистър се извършва
автоматично с получаване на уведомлението.
Глава V
Заличаване от регистъра. Възстановяване на членствени права.
Чл.20. (1) Заличаването от Регистъра се извършва с прекратяване на
членството на магистър-фармацевта в БФС, в следните случаи:
1. при настъпване на смърт или поставяне под запрещение на
магистър-фармацевта;
2. при лишаване от правото да упражнява професията си – за
времето на лишаването;
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 10/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
3. по негово желание с молба, отправена до управителния съвет на
регионалната фармацевтична колегия, в чийто регистър е вписан,
когато преустанови упражняването на професията си;
4. при забава или неплащане на дължимия членски внос за повече
от шест месеца. В този случай УС на РФК е длъжен да го отпише
от регистъра на РФК със статут загубил права.
(2) За възстановяване на членствените права в случаите на прекратяване по
ал. 1, т. 2– 4 и ал. 2 се подава ново заявление (Приложение 1) по реда на
Глава III-, към което се прилагат: свидетелство за съдимост в оригинал,
актуални документи по чл.12, ал.2, т.3 от настоящия правилник, актуална
снимка и извлечение от регистъра за наложено наказание. В случаите на
прекратяване по, ал. 1, т. 4 се представя и доказателство за внесения
членски внос, който е бил дължим при изключването на члена на колегията.
Лицата, които не са упражнявали професията и не са работили като
магистър-фармацевт през времето през което не са били членове на
колегията, представят и декларация за това обстоятелство като посочват и
съответния период.
(3) В седемдневен срок от прекратяване или възстановяване на членството,
УС на РФК уведомява БФС, МЗ, ИАЛ, РЗИ, РЗОК и
работодателя/работодателите на магистър-фармацевта.
Чл.21. При заличаване на член от регистъра неговият УИН се запазва и
служи при повторно вписване в регистъра.
Глава VI
Актуализация и съхранение на данните от регистъра
Чл.22. (1) Актуализацията на данните в регионалните регистри се извършва
с въвеждане и записване на данните в информационната система.
(2) Актуализацията на националния регистър се извършва автоматично, чрез
синхронизация с базата данни на 28-те регионални регистъра.
Чл.23. (1) Данните от регионалните и националния регистри се архивират
ежедневно. Защитата и съхранението на данните от Регистъра се извършва
върху подходящи сървъри в защитена среда, при спазване на изискванията
на Закона за защита на личните данни.
(2) РФК са отговорни за защитата и съхранението на хартиените заявления и
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 11/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
документите за вписване в регистъра на членовете на БФС, при стриктно
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Глава VII
Уникален идентификационен номер (УИН)
Чл.24. Уникалният идентификационен номер (УИН) на всеки магистър-
фармацевт е персонален и представлява последователност от десет цифри
със следното значение:
1. Първите две цифри отговарят на номера на РФК в Приложението
към чл.19, ал.1 в Закона за съсловната организация на магистър-
фармацевтите, където лицето е било вписано за първи път;
2. Цифрите от три до десет имат значение на пореден номер в
съответната колегия, където лицето е било вписано за първи път;
Чл.25. Уникалният идентификационен номер (УИН) се генерира
автоматично от съответния регистър на РФК при всяко вписване на нов
член на колегията и остава непроменен през цялото време. УИН на лицето
не може да се ползва за означаване на друг член на БФС дори и след
неговата смърт.
Глава VIII
Европейска професионална карта (ЕПК) на членовете на БФС
Чл.26. (1) Членската карта, наречена още Европейска професионална карта,
(ЕПК) е PVC хибридна смарт карта за визуална и електронна
идентификация на членовете на БФС. Картата съдържа контактен чип,
форматиран за инсталиране на електронен подпис и безконтактен чип за
запис на клиентски профил и защитни кодове.
(2) Дизайнът на ЕПК (Приложение 5) е приет на разширено заседание на УС
на БФС от 17.05.2014г.
(3) ЕПК може при определени условия да предоставя следните услуги:
• Електронно подписване (достъп до електронни услуги и портали);
• Електронно отчитане;
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 12/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
• Достъп до електронните здравни записи (електронните пациентски
досиета);
• Регистрация в продължаващото медицинско обучение;
• Електронна идентификация (електронно гласуване в общи събрания
и конгреси);
• Вътрешно-съсловни референдуми (през интернет базирани
платформи);
• Достъп до услуги на преференциални цени, договорени от БФС.
Чл.27. ЕПК е собственост на Българския фармацевтичен съюз и е
задължителна за всички членове на организацията.
Чл.28. (1) Заявяването и получаването на ЕПК се извършва в офисите на
съответната РФК, където магистър-фармацевтът членува.
(2) Картата се предоставя лично на магистър-фармацевта срещу подпис.
(3) За издаването на ЕПК магистър-фармацевтът заплаща такса равна на
стойността на картата.
(4) С решение на УС на РФК, членовете на РФК могат да бъдат освободени
от задължението да заплащат картата. В този случай разходите за
издаването на картата са за сметка на РФК.
Чл.29. УС на БФС приема Общи условия (Приложение 6) за издаването и
ползване на професионална карта на членовете на БФС. Екземпляр от
общите условия се връчват на лицето при получаване на картата.
Глава IX
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Настоящият Правилник е приет на основание чл.5, т.4 във връзка с чл.12,
т.4 и т.5 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите на
заседание на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз на
23.07.2014г. и отменя “Правилник за организация и работа на Националния
електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз”
приет с решение на УС на БФС от 07.03.2011г.
§2. Настоящият Правилник е задължителен за Регионалните фармацевтични
колегии (РФК), и всички членовете на БФС, на основание чл.9, ал.1 от
Устава на БФС.
BPhU_Правилник за Регистъра на БФС_v1
контролиран екземпляр стр. 13/13
 Конфиденциално Вътрешно ползване-ограничено
 Вътрешно ползване-общо Общодостъпно
§3. В срок до 31.12.2014г. всички РФК следва да внедрят информационна
система „електронен регистър на РФК – модул РФК“, както и да извършват
всички вписвания, да издават удостоверения, да водят счетоводната
отчетност и издават разходни документи за заплатен членски внос и др. през
информационната система.
§4. Формата и съдържанието на удостоверенията и документите генерирани
от Информационната система се определят с решение на УС на БФС.
§5. В срок до 31.12.2014г. всички членове на БФС трябва да притежават
Европейска професионална карта.
§6. Настоящият Правилник влиза в сила от 01.08.2014г. с изключение на
чл.12, ал.7 и на чл.16, ал.3. Чл.16, ал.3 влиза в сила след осигуряване на
техническа възможност за това.
§7 Всички УИН издадени след влизането в сила на този правилник се
запазват и остават непроменени, с изключение на членовете, за които преди
влизането в сила на този правилник има издадени професионални карти.
Тези УИН не могат да бъдат променяни.
§8 Данните, които не са налични в регионалните колегии и които подлежат
на вписване в регистъра по реда на настоящия правилник, следва да се
допълнят до 31.12.2015г., с изключение на данните необходими за издаване
на професионална карта, които трябва да са налични в регистъра преди
31.12.2014г.
§9 Настоящият Правилник се публикува на интернет страницата на
Българския фармацевтичен съюз.
[подробна информация]

Уведомление за членски внос [подробна информация]

Акт за установено нарушение [подробна информация]

Наказателно постановление [подробна информация]

Заявление за вписване в регистъра на РФК [подробна информация]

Отчислителна бележка [подробна информация]

Заявление за издаване на отчислителна бележка [подробна информация]

Заявление за промяна вида членство [подробна информация]

Заявление за освобождаване от членски внос [подробна информация]

Удостоверение за друга държава [подробна информация]

Заявление за издаване на удостоверение [подробна информация]

Заявление за вписване в БФС [подробна информация]